HUURVOORWAARDEN

1. Reserveren
Reserveren gebeurt met het formulier van de website (e-mail) of per gewoon schrijven en vermeldt in ieder geval de identiteit van de huurder, Telefoon, de periode, de totale kost en de te storten waarborg. De reservatie is bindend voor de huurder en betekent eveneens een akkoordverklaring met de algemene voorwaarden.

De reservatie wordt door de eigenaar-verhuurder per kerende schriftelijk bevestigd in tweevoud, waarvan één exemplaar door de huurder dient teruggestuurd te worden.
Deze bevestiging bevat naast alle reservatiegegevens ook de algemene voorwaarden die door de huurder moeten ondertekend worden.

2. Betaling
De reservatie is in hoofde van de verhuurder slechts bindend en definitief, na ontvangst van een aanbetaling van 40% van de totale huursom. Deze aanbetaling dient binnen de 10 dagen na reservatie te gebeuren door overschrijving op volgende rekening van:

Annelies Lefere
IBAN BE35 7370 3105 8837

Het saldo van de huursom en de waarborg dienen integraal te zijn voldaan uiterlijk 6 weken voor de aanvang van het verblijf, eveneens bij middel van bankoverschrijving.

Boekingen binnen de 6 weken voor aanvang van de huurperiode dienen volledig betaald te worden binnen de 10 dagen na reservering en in ieder geval vóór de aanvang van de huurperiode.

3. Waarborg
De waarborg dient in eerste instantie ter dekking van eventuele kosten tengevolge van directe of indirecte schade veroorzaakt aan de woning of zijn inboedel. Verder kan zij ingeroepen worden ter afrekening van verbruiken in water of elektriciteit die de toegestane forfaits overschrijden en ter dekking van eisen van de verhuurder tengevolge van de niet-naleving van de huurvoorwaarden door de huurder.
Ingeval de waarborg ontoereikend mocht blijken voor de geleden schade of overmatig verbruik, kan de verhuurder alsnog bijkomende vergoeding eisen van de huurder.
Terugstorting van de waarborg houdt niet automatisch een erkenning in van de verhuurder dat geen schade aan het goed is berokkend.
De waarborg kan op geen enkel ogenblik beschouwd worden als deel van de betaling van huur of voorschot daarop.

4. Annulering door de huurder
Zoals hoger vermeld is de reservering bindend en gaat de huurder daarmee automatisch akkoord met de algemene huurvoorwaarden.
Bij annulering binnen de 10 dagen na de reservatie is de huurder een administraiteve vergoeding verschuldigd van 50 euro. De niet-betaling van het voorschot binnen de tien dagen na de reservatie wordt gelijkgesteld aan een annulering door de huurder.
Bij annulering later dan 10 dagen na reservering, maar 6 weken vóór de aanvang van de huurperiode, blijft het voorschot verworven voor de verhuurder en staat het deze vrij het pand voor de bewuste periode opnieuw te verhuren.
De niet-betaling van het saldo van 60% en de waarborg ten laatste 6 weken voor de aanvang van de huurperiode wordt als een annulering van de huurder beschouwd.

5. Annulering door de verhuurder
Als door onvoorziene omstandigheden de verhuurder genoodzaakt is om de reservatie te annuleren vroeger dan 6 weken vóór de aanvang van de huurperiode, dan wordt de reeds betaalde aanbetaling terugbetaald, echter zonder vergoeding van welke schade dan ook. Valt de annulering ná de 6 weken voor de aanvang van de verhuurde periode, dan worden de betaalde huur en waarborg terugbetaald vermeerderd met 20% schadevergoeding bovenop de huurprijs.

6. Schoonmaak
In elke geval wordt de woning door de huurder altijd opgeruimd en veegvrij achtergelaten. Er wordt geen vuile vaat achtergelaten en de wasmachine, koelkast en vuilemmers dienen leeg en netjes te zijn bij vertrek. Huisvuil, glas en papier dienen te worden weggebracht.

7. Zwembad
Gelet op de vigerende wetgeving in Frankrijk inzake zwembaden, heeft de huurder de beschikking over een goedgekeurde installatie. De toegangsbeveiliging voor kinderen en onkundigen is verzekerd door een omheining met afsluitbaar hek. De huurder verbindt zich deze afsluiting altijd te verzekeren ook ’s nachts en tijdens afwezigheid. De toegang tot het zwembad moet in ieder geval ontzegd worden aan kinderen zonder zwemdiploma die niet zijn vergezeld door een volwassene met zwemdiploma. Bij ongeval kan de verhuurder nimmer aansprakelijk gesteld worden.
Het zwembad wordt onderhouden door een vakman die iedere week langskomt volgens eigen planning en aan wie de toegang moet verleend worden.

8. Diverse bepalingen

8.1. Betrekken van het pand
De huurperiode strekt van vrijdag tot vrijdag.
Het pand kan worden betrokken vanaf 15.00 uur en worden verlaten vóór 10.00 uur
Bij aankomst worden de sleutels opgehaald en bij vertrek terug gedeponeerd op een door de verhuurder aangegeven plaats.
Indien de sleutels per vergissing door de huurder werden meegenomen, dan dient onmiddellijk de verhuurder hiervan verwittigd te worden. De sleutels worden dan zo snel mogelijk per express en aangetekend terugbezorgd.
De woning is rookvrij. Rokers worden verzocht buiten te roken, de peuken niet in de natuur te gooien maar wel gecontroleerd te doven en met het huisvuil af te voeren.

8.2. Aanvaarding van het pand
Klachten dienen binnen de 24 uur aan de verhuurder te worden gemeld. Latere klachten kunnen niet meer worden aangenomen. Indien gegrond en mogelijk, zal de verhuurder er binnen de kortst mogelijke tijd aan verhelpen. Subjectieve criteria zoals rust, privacy en mooi uitzicht kunnen niet worden aangevochten.

8.3. Gebruik van de inboedel, verlies of breuk
De inboedel mag na het verblijf geen andere sporen van slijtage vertonen dan deze aanvaardbaar bij gewoon gebruik waarvoor de goederen dienstig worden geacht. Verlies of breuk die het verder gebruik van de woning in het gedrang brengen moet onmiddellijk worden gemeld zodat door de verhuurder tijdig in vervanging of herstelling kan worden voorzien.
Bij afwezigheid dient de huurder luiken, zonneschermen en alle ander mogelijke voorwerpen tegen plots opkomende wind te vrijwaren.

8.4. Afvoersystemen
De huurder mag in geen geval zaken gooien in lavabo’s, baden, douches, toiletten of gootsteen die het afvoersysteem kunnen verstoppen of buiten het dagelijks bedoelde gebruik van deze installaties vallen.
De correcte schoonmaakproducten zijn normaal aanwezig. Bij aanschaf van eigen schoonmaakproducten moet erop gelet worden dat deze geschikt zijn voor septische putten. Ontstoppingsproducten (destop) zijn uit den boze.
In ieder geval mag geen “Bleekwater” of “Eau de Javel” worden gebruikt, aangezien deze de bacteriologische werking van de septische put kan aantasten.

8.5. Onderverhuring, overbezetting en bezoek
Het is de huurder niet toegestaan het pand deels of volledig onder te verhuren zonder toestemming van de verhuurder. Bij het onderschrijven van de overeenkomst wordt het aantal verblijvers opgegeven met aanduiding van het aantal boven en onder de drie jaar.
Bezoekers en toegestane onderhuurders dienen van de algemene voorwaarden te worden ingelicht en de huurder draagt alle verantwoordelijkheid voor hen.
In geen geval kan de bezoekers of onderhuurders logement worden geboden die de normale capaciteit van de woning overstijgt.
Overnachtingen van derden in motorhome, tent of andere slaapaccomodatie is niet toegestaan.

8.6. Huisdieren
Tenzij expleciete toestemming door de verhuurder, is het verboden huisdieren mee te brengen. Bij toelating door de verhuurder, dient het huisdier voor zijn behoeftes te worden buitengelaten in de open natuur op ruime afstand van de woning, zodoende de onberispelijke staat van het domein te vrijwaren. Onder geen enkel beding mag een hond de omgeving van het zwemad betreden en mag zeker niet in het water. Daartoe wordt de hond best buiten de omheining van het zwembad gehouden. Indien de woning of de omgeving niet schoon worden achergelaten zal de kost voor speciale schoonmaak van de waarborg worden ingehouden.
Bij ondertekening van deze huurovereenkomst verklaart de huurder voor wettelijke aansprakelijkheid inzake zijn huisdier te zijn verzekerd.

8.7. Barbecue
De Franse wetgever is gezien het brandgevaar onverbiddellijk voor de ongedisciplineerde vuurmaker. Elke vorm van open vuur met hout of houtskool is er totaal verboden.
Barbecueën is mogelijk, maar kan enkel met de aanwezige gasbarbecue en tegen de muur op één van de terrassen aan de woning.

8.8. Verlenen van toegang
De huurder is gehouden toegang te verlenen aan personen zoals klusjesman of schoonmaakpersoneel of anderen die instaan voor het onderhoud en de verzekering van het goede functioneren van de zwembad en woning.
Toegang moet ook verleend worden, na afspraak, aan de verhuurder of zijn aangestelde of mogelijk toekomstige huurders.

8.9. Burenrust
Hoewel de woning geen onmiddellijke buren heeft blijft het heel belangrijk de rust en stilte maximaal te verzekeren. Gezien de stilte rondom, dragen geluiden heel ver en verstoren gemakkelijk de rust van de wijde omgeving.
Daartoe is radio of muziek buiten de woning enkel toegestaan wanneer die omzichtig wordt aangezet met geluid bedoeld voor de onmiddellijke omgeving.

We vragen ook te willen letten op al te groot lawaai van het jonge volkje.
Na 22.00 uur is geen enkel lawaai nog toegelaten dat verder reikt dan de onmiddellijke omgeving binnen het domein.

 

Uitprinten in pdf-formaat